جست و جو بین ۱۰ تا فایل متنی

1.44K viewsلینوکسegrep find grep
0

حدودا ۱۰ تا قایل txt دارم.
چطوری میتونم داخل اینا دنبال یه کلمه خاص بگردم.
حجمشون زیاده و نمیتونم تک تک بگردم.

Answered question
0

با grep میتونی انجام بدی.
اینو تست کن

grep –n “main” ۱٫file 2.file


با fgrep هم میتونی انجامش بدی.

Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

دسته ها

آمار سوال

  • تغییرات
  • بازدیدیک بار
  • پاسخ ها1 پاسخ