ارور Access denied در Mysql

865 viewsلینوکسaccess mysql root
0

سلام. من با یوزر خودم که میخوام به mysql دسترسی داشته باشم ارور میده.

میخوام ریموت وصل بشم

MySQL ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'USERNAME'@'localhost' (using password: YES)
0

سلام. بهتره یه یوزر واسه اینکار بسازی کلا.

mysql -u root -p  

بعد یوزر رو بساز

CREATE USER 'Pedram'@'%' IDENTIFIED BY '0123456789';

حالا یه دسترسی کامل بهش بده که دیگه مشکل دسترسی نداشته باشی

grant all privileges on *.* to 'Pedram'@'%' with grant option;

دسته ها

آمار سوال

  • تغییرات
  • بازدیدیک بار
  • پاسخ ها1 پاسخ