بلاک کردن BadBot های بدون User-Agent

1.04K viewsلینوکسapache badbot HTACCESS
0

چطوری می‌تونم از مشاهده botهای بدون user-agent جلوگیری به عمل آورم؟

0

با قرار دادن کد زیر در htaccess می‌توانید این مورد را صورت دهید:

RewriteEngine on
# BEGIN block access for empty user agents - 403 error
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^$
RewriteRule ^(.*)$ - [F,L]
# END block access for empty user agents

دسته ها

آمار سوال

  • تغییرات
  • بازدیدیک بار
  • پاسخ ها1 پاسخ